Algemene Voorwaarden Reshift - BesteProduct.nl

Artikel 1. Definities

 • Account: persoonlijke gedeelte op de server van Reshift waarop Adverteerder kan inloggen om het Rapportagesysteem te raadplegen en zijn Advertenties te managen;
 • Adverteerder: De (rechts)persoon die aan Reshift het verzoek richt (een) Advertentie(s) te plaatsen op haar Website(s), de (rechts)persoon aan wie Reshift een aanbieding richt en de (rechts)persoon met wie Reshift een Overeenkomst aangaat of is aangegaan;
 • Advertentie: een op de Website van Reshift geplaatste Advertentie van Adverteerder;
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
 • BesteProduct.nl: handelsnaam van Reshift;
 • Reshift: De besloten vennootschap Reshift en alle aan haar gelieerde vennootschappen en ondernemingen;
 • Concept-Advertentie: concept dat Adverteerder aan Reshift verstuurt en aan de hand waarvan Reshift een bevestigingsmail kan versturen;
 • Dienst: de op grond van de Overeenkomst door Reshift te verrichten werkzaamheden;
 • Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
 • Overeenkomst: de overeenkomst die Reshift met Adverteerder heeft gesloten inzake het verlenen van de Dienst;
 • Partij: Reshift dan wel Adverteerder;
 • Rapportagesysteem: het systeem dat Adverteerder op zijn Account kan raadplegen en waarmee hij informatie over het gebruik van zijn advertentie kan verkrijgen;
 • Redactionele Richtlijnen: richtlijnen waarin de voorwaarden staan vermeld waaraan Adverteerder moet voldoen alvorens Reshift de Dienst zal verlenen;
 • Website(s): de door Reshift geëxploiteerde Website op welke door Reshift ruimte en faciliteiten beschikbaar worden gesteld voor het publiceren van Advertenties. De URL is opgenomen in de Overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden van Reshift gelden voor alle Overeenkomsten en, aanbiedingen van, en Advertenties op de Website(s) van Reshift.
 • De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of soortgelijke of andere voorwaarden van Adverteerder wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Adverteerder met wie Reshift eenmaal een Overeenkomst is aangegaan met toepassing van deze Algemene Voorwaarden stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Reshift tenzij anders vermeld in nieuwe overeenkomsten.

Artikel 3. Communicatie

 • Iedere communicatie tussen Reshift en Adverteerder kan elektronisch geschieden behoudens voorzover in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
 • De door Reshift opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Adverteerder.
 • Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Adverteerder, komt dit voor risico van Adverteerder, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 4. Promotie en linking

 • Voor de duur en op basis van de Overeenkomst biedt Reshift de mogelijkheid aan Adverteerder gebruik te maken van de ruimte en faciliteiten op de Website ten behoeve van het publiceren van Advertenties conform de Redactionele Richtlijnen die op www.besteproduct.nl staan vermeld.
 • Adverteerder is gehouden de Redactionele Richtlijnen te volgen welke op de Website(s) van Reshift worden weergegeven.
 • Reshift heeft het recht de Redactionele Richtlijnen tijdens de duur van de Overeenkomst te wijzigen. Adverteerder wordt van een dergelijke wijziging zeven (7) werkdagen voordat hieraan voldaan moet worden schriftelijk of per e-mail geïnformeerd. Bij het beschikbaar worden van nieuwe Redactionele Richtlijnen vervallen alle in voorgaande Redactionele Richtlijnen vermelde prijzen en voorwaarden.
 • Adverteerder stelt met inachtneming van de Redactionele Richtlijn en andere door Reshift bekendgemaakte eisen een Concept-Advertentie op die hij met vermelding van een juist e-mailadres aan Reshift verzendt.
 • Binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van deze Concept-Advertentie stuurt Reshift een bevestigingsmail waarin Adverteerder wordt gevraagd een aantal gegevens te verstrekken. Slechts nadat de gegevens door Adverteerder volledig zijn verstrekt, is de Overeenkomst tot stand gekomen en zal Reshift overgaan tot plaatsing van de Advertentie. Indien niet aan alle onderdelen van de Advertentie aanvraag kan worden voldaan, heeft Reshift het recht voor de afwijkende onderdelen een alternatieve publicatievorm te kiezen waarbij Reshift zich zal inspannen zo nauw mogelijk aansluiting te zoeken bij de oorspronkelijke Advertentie aanvraag.
 • Reshift zal zich inspannen om een Advertentie te publiceren gedurende de Overeenkomst. Reshift wijst Adverteerder op het feit dat internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overbrenging van, en toegang tot, informatie en dat zich op willekeurige momenten storingen, vertragingen en fouten kunnen voordoen in (de beschikbaarheid) van de Website.
 • Adverteerder is gehouden haar Advertentie door te linken naar haar eigen Website.
 • Opgegeven teksten door Adverteerder voor Advertenties mogen geen misleidende, onjuiste, hinderlijke, dreigende, obscene of godslasterlijke boodschappen bevatten.
 • Reshift behoudt zich het recht voor een Advertentie te weigeren die niet voldoet aan de eisen opgenomen in de Redactionele Richtlijnen of andere door Reshift aan Adverteerder bekendgemaakte eisen. Reshift heeft het recht Advertenties te weigeren die naar haar oordeel onrechtmatig of onwelvoeglijk zijn.
 • Adverteerder is verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de Advertenties.
 • Aan door werknemers van Reshift verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend voorzover deze niet in een offerte of Overeenkomst is vastgelegd.

Artikel 5. Rapportage

 • Adverteerder kan op de server van Reshift www.besteproduct.nl inloggen op zijn Account door middel van een gebruikersnaam en password die zij van Reshift verkrijgt direct na sluiting van de Overeenkomst.
 • Op zijn Account kan Adverteerder het Rapportagesysteem raadplegen en zijn Advertenties real-time managen.

Artikel 6. Prijzen

 • Adverteerder betaalt voor de door Adverteerder middels de Website bestelde diensten de in de Overeenkomst vermelde prijs.
 • De prijzen op de Website(s) van Reshift worden weergegeven in “Cost-per-Click” (CPC), de kosten per keer dat er op een Advertentie van Adverteerder wordt geklikt door een unieke bezoeker per dag, tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt.
 • Indien van toepassing worden minimum CPC en een minimum dagbudget op de Website(s) van Reshift weergegeven.
 • De verschuldigde bedragen worden uitsluitend op basis van door Reshift bijgehouden gegevens berekend. Andere metingen en/of statistische gegevens, van welke aard dan ook, zullen niet door Reshift worden aanvaard.
 • Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief BTW.

Artikel 7. Betaling

 • Alle facturen van Reshift zullen door Adverteerder worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Adverteerder binnen veertien dagen na factuurdatum betalen,
 • Alle facturen van Reshift zullen door Adverteerder worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Adverteerder binnen veertien dagen na factuurdatum betalen,
 • Alle facturen van Reshift zullen door Adverteerder worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Adverteerder binnen veertien dagen na factuurdatum betalen,
 • In geval van te late betaling heeft Reshift het recht: 1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, 1% rente per maand in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door Reshift is ontvangen; en 2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde.
 • Alle kosten met betrekking tot de incasso van de door Adverteerder verschuldigde bedragen als gevolg van niet (tijdige) betaling, zowel in als buiten rechte komen voor rekening van Adverteerder. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde vermeerderd met de rente, met een minimum van EUR 35,00.
 • Adverteerder doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 • De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten die Reshift in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij Reshift of bij de derde van wie Reshift het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Diensten aan Adverteerder ter beschikking te stellen. Met betrekking tot daarvoor in aanmerking komende Diensten verleent Reshift hierbij, onder de opschortende voorwaarde van betaling door Adverteerder van alle in het kader van de Overeenkomst door hem verschuldigde bedragen aan Adverteerder een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in de Overeenkomst expliciet anders is bepaald. Dit gebruiksrecht eindigt op de einddatum van de hierop betrekking hebbende Overeenkomst.
 • De Intellectuele Eigendomsrechten op de merken, gegevens en andere materialen die Adverteerder in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt aan Reshift, blijven berusten bij Adverteerder of bij de derde van wie Adverteerder het recht heeft verkregen deze merken, gegevens en andere materialen aan Reshift te leveren of ter beschikking te stellen.
 • Adverteerder verleent Reshift een niet exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht op de Advertenties, merken, gegevens en andere materialen ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst. Dit gebruiksrecht eindigt op de einddatum van de hierop betrekking hebbende Overeenkomst.
 • Adverteerder staat ervoor in dat hij, indien en voorzover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Reshift Advertenties, merken, gegevens en andere materialen ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze Advertenties, merken, gegevens en andere materialen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Artikel 9. Geen garantie

 • Reshift geeft geen garantie met betrekking tot het aantal Advertenties welke op de Website(s) van Reshift worden geplaatst of het aantal 'klikken' dat wordt gegenereerd door een bepaalde Advertentie. Het kan voorkomen dat de Advertentie van Adverteerder niet op de Website verschijnt vanwege de beperkte Advertentieruimte op de Website(s) van Reshift of dat er niet wordt “geklikt” op de Advertentie van Adverteerder.
 • Reshift geeft geen garantie met betrekking tot de effectiviteit of geschiktheid van de Advertentie van Adverteerder op de Website(s) van Reshift.

Artikel 10. Persoongebonden gegevens

 • Persoonsgebonden gegevens van Adverteerders worden door Reshift vastgelegd voor het uitvoeren van Overeenkomsten en communicatie met Adverteerder. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 • Het is Reshift toegestaan om in een totaaloverzicht algemene gegevens van Adverteerder, dat wil zeggen niet tot Adverteerder persoonlijk traceerbare informatie, op te nemen en aan derden te verstrekken;
 • Het is Reshift toegestaan persoonsgebonden gegevens openbaar te maken welke op grond van de wet of overheidsinstantie openbaar moeten worden gemaakt.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 • Reshift is enkel aansprakelijk voor schade in geval van grove schuld of nalatigheid. De schade is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de prijs van de Advertentie(s) in combinatie met het aantal ”klikken”.
 • Adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van de Advertentie met inbegrip van URL-link(s) en aanvaardt daarvoor aansprakelijkheid.
 • Adverteerder vrijwaart Reshift voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoedingen van schade, kosten of rente, verband houdende met de Overeenkomst of de Dienst.

Artikel 12. Opschorting

 • Onverminderd haar overige rechten heeft Reshift het recht haar contractsverplichtingen op te schorten indien en zolang Adverteerder één of meer verplichtingen onder het contract niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of indien en zolang er sprake is van overmacht. Onder opschorting wordt onder meer verstaan het (tijdelijk) blokkeren van de toegang van Adverteerder tot de Website(s) van Reshift.

Artikel 13. Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die de nakoming van de Overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen en niet zijn toe te rekenen aan de partij die zich op overmacht beroept. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen, doch niet daartoe beperkt: stakingen, stroomstoringen, overheidsmaatregelen, staat van oorlog, beleg, brand en natuurrampen. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van anderen waarvan Reshift afhankelijk is bij de uitvoering van de Overeenkomst; een en ander uitgezonderd verplichtingen tot betaling van geld.
 • Tijdens overmacht worden de verplichtingen uit hoofde van het contract opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan één maand, is ieder der partijen bevoegd het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat in dat geval een verplichting tot ongedaanmaking en/of schadevergoeding bestaat.

Artikel 14. Overeenkomst niet voor derden

 • Adverteerder mag uitsluitend Advertenties ten behoeve van de eigen (rechts)persoon laten plaatsen..

Artikel 15. Beëindiging

 • De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar. Indien de overeenkomst niet tenminste één maand voor de afloopdatum door één der beide partijen wordt opgezegd, wordt zij geacht stilzwijgend te worden verlengd voor een periode van één jaar.
 • Elk der Partijen is gerechtigd om de Overeenkomst buiten rechte te ontbinden indien de andere Partij ook na schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen;
 • Reshift kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Adverteerder, al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend of indien ten aanzien van Adverteerder faillissement wordt aangevraagd of indien er sprake is van stillegging of liquidatie van de onderneming van Adverteerder.
 • In geval van beëindiging zijn alle vorderingen van Reshift op Adverteerder onmiddellijk en in het geheel opeisbaar. Adverteerder is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Reshift in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.
 • In geval van beëindiging van de Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van de overeenkomst doorlopen:
  • betalingen;
  • intellectuele eigendomsrechten;
  • aansprakelijkheid.

Artikel 16. Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Reshift ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.
 • Behoudens voorzover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zullen voor de uitleg van de Overeenkomst in eerste instantie de bewoordingen bepalend zijn. Indien de bewoordingen, ook in onderlinge samenhang bezien, niet tot een in de gegeven omstandigheden redelijke uitleg kunnen leiden, zullen de redelijke (commerciële) bedoelingen van Partijen als maatstaf gelden bij de uitleg. Tegenbewijs tegen niet prima facie onduidelijke bewoordingen, alsmede bewijs gericht op andere uitlegbronnen dan de redelijke (commerciële) bedoelingen van Partijen, is niet toegestaan. Het in dit artikellid bepaalde geldt als een bewijsovereenkomst.
 • Reshift mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
 • Reshift mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal Adverteerder daarvan op de hoogte stellen.
 • Mocht enige, naar het redelijk oordeel van Reshift wezenlijke, bepaling in de Overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft Reshift het recht om de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voorzover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • Op Overeenkomst en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Reshift en Adverteerder is het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die tussen partijen mochten rijzen, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Arnhem. Reshift is echter bevoegd zich te wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter.